• Kirjoittajakutsu / Författarinbjudan: Ortodoksia 63

  2022-05-02

  Suomen ortodoksinen kirkko sai autonomisen aseman vuonna 1923. Vuonna 2023 tästä tulee kuluneeksi sata vuotta. Kutsumme Ortodoksia-aikakauskirjan 63. vuosikertaan erityisesti kirjoituksia, jotka liittyvät autonomisen aseman vahvistaneen Tomos-asiakirjan syntyvaiheisiin ja merkitykseen Suomen paikallisessa ortodoksisessa kirkossa.

  Haluamme myös huomioida Ukrainassa keväällä 2022 syttyneen sodan vaikutukset ortodoksisten paikalliskirkkojen tilanteeseen ja kirkkojen välisiin suhteisiin. Toivotammekin tervetulleiksi myös kirjoituksia esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • kirkollisten rakenteiden murrokset
  • kirkollisten jurisdiktioiden suhteet
  • autonomia ja autokefalia
  • sota ja rauha
  • ortodoksisten kirkkojen suhteet muihin kirkkoihin

  Tekstit voivat olla tieteellisiä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia, tutkimusesittelyitä ja kirja-arvioita. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Julkaistaviksi tarjottavat tekstit tulee lähettää Ortodoksian julkaisualustalle viimeistään 1.3.2023. Tutkimusartikkelit käyvät läpi referee-menettelyn. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton päivillä syyskuussa 2023. Se ilmestyy myös avoimena rinnakkaisjulkaisuna Ortodoksian julkaisualustalla (www.ortodoksia.fi).

  Lisätietoja:

  Päätoimittaja Maria Takala-Roszczenko, maria.takala@uef.fi

  Toimitussihteeri Talvikki Ahonen, talvikki.ahonen@helsinki.fi

  *****

  Den finska ortodoxa kyrkan fick autonom status 1923. År 2023 kommer det att ha gått hundra år. I den 63:e upplagan av journalen Ortodoksia inbjuder vi särskilt skrifter som behandlar ursprunget och betydelsen av det Tomos-dokumentet som förstärkte den lokala ortodoxa kyrkans autonoma status i Finland.

  Vi vill också ta hänsyn till effekterna av kriget i Ukraina våren 2022 med tanke på situationen för lokala ortodoxa kyrkor och relationerna mellan kyrkorna. Vi välkomnar även artiklar om ämnen som granskar

  • förändringar i kyrkliga strukturer,
  • relationer mellan kyrkliga jurisdiktioner,
  • autonomi och autocefali,
  • krig och fred,
  • de ortodoxa kyrkornas relationer till andra kyrkor.

  Texter kan vara vetenskapliga artiklar, tal, recensioner, forskningspresentationer och bokrecensioner. Texter publiceras på finska, svenska och engelska. Texter som erbjuds för publicering ska skickas till Ortodoksias publiceringsplattform senast den 1 mars 2023. Forskningsartiklar går igenom en refereegranskning. Årsboken ges ut på det finska ortodoxa prästförbundets dagar i september 2023. Den kommer också att ges ut som en öppen parallellpublikation på publikationsplattformen (www.ortodoksia.fi).

  Ytterligare information:

  Maria Takala-Roszczenko (maria.takala@uef.fi), huvudredaktör

  Talvikki Ahonen (talvikki.ahonen@helsinki.fi), redaktionssekreterare

  Lue lisää nimikkeestä Kirjoittajakutsu / Författarinbjudan: Ortodoksia 63
 • Ortodoksia 62: Kirjoittajakutsu

  2021-07-28

  Kutsumme Ortodoksia-aikakauskirjan 62. vuosikertaan erityisesti kirjoituksia, jotka tarkastelevat ortodoksisen kirkon ja teologian suhdetta ympäristöön ja ekologiseen kriisiin. Toivotamme tervetulleiksi tekstit, joiden näkökulmina ovat esimerkiksi seuraavat tai muut ympäristöön liittyvät teemat:

  • Ortodoksinen ekoteologia ja ympäristöahdistus
  • Askeettinen perinne ja ekologinen kestävyys
  • Kirkolliset ja ekumeeniset ympäristöohjelmat
  • Ortodoksisen ihmiskuvan suhde muuhun luomakuntaan
  • Ortodoksinen ympäristökasvatus

  Tekstit voivat olla tieteellisiä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia, tutkimusesittelyitä ja kirja-arvioita. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Julkaistaviksi tarjottavat tekstit tulee lähettää Ortodoksian julkaisualustalle viimeistään 1.3.2022.  Tutkimusartikkelit käyvät läpi referee-menettelyn. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton päivillä syyskuussa 2022. Se ilmestyy myös avoimena rinnakkaisjulkaisuna Ortodoksian julkaisualustalla (www.ortodoksia.fi).

  Lisätietoja: Pekka Metso (pekka.metso@uef.fi), päätoimittaja

  Lue lisää nimikkeestä Ortodoksia 62: Kirjoittajakutsu
 • Ortodoksia 61: kirjoittajakutsua jatkettu 2.6.2021 saakka

  2021-03-23

  Ortodoksian 61. vuosikirjan kirjoittajakutsua on jatkettu 2.6.2021 saakka. Tekstejä voi tarjota myös tämän vuoden teeman (sairaus ja jumalanpalvelus) ulkopuolisista aiheista.

  Toivotamme tervetulleiksi tieteelliset artikkelit, puheenvuorot tai katsaukset, tutkimusesittelyt ja kirja-arviot. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Julkaistaviksi tarjottavat tekstit tulee lähettää Ortodoksian julkaisualustalle viimeistään 2.6.2021.  Tutkimusartikkelit käyvät läpi referee-menettelyn. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton vuosijuhlana syyskuussa 2021. Se ilmestyy myös avoimena rinnakkaisjulkaisuna Ortodoksian julkaisualustalla (www.ortodoksia.fi).

  Lisätietoja: Pekka Metso (pekka.metso@uef.fi), päätoimittaja

  *******

  Lue lisää nimikkeestä Ortodoksia 61: kirjoittajakutsua jatkettu 2.6.2021 saakka
 • Ortodoksia 61: Kirjoittajakutsu / Författarinbjudan

  2020-11-20

  Teema: Sairaus ja jumalanpalvelus

  Ortodoksian 61. vuosikirjaan kutsutaan kirjoituksia, joissa käsitellään sairauden ja ortodoksisen jumalanpalveluselämän suhdetta erityisesti COVID-19 -pandemian kontekstissa. Aihetta voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • poikkeusoloissa muuttuneet liturgiset käytännöt
  • yksilöiden kokemukset pandemiasta kirkollisessa elämässä
  • paikalliskirkkojen reaktiot pandemiaan eri puolilla maailmaa
  • sairauden, sakramenttiteologian ja teologisen ihmiskuvan väliset yhteydet

  Toivotamme tervetulleiksi tieteelliset artikkelit, puheenvuorot tai katsaukset, tutkimusesittelyt ja kirja-arviot. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Julkaistaviksi tarjottavat tekstit tulee lähettää Ortodoksian julkaisualustalle viimeistään 1.3.2021 mennessä.  Tutkimusartikkelit käyvät läpi referee-menettelyn. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton vuosijuhlana syyskuussa 2021. Se ilmestyy myös avoimena rinnakkaisjulkaisuna Ortodoksian julkaisualustalla (www.ortodoksia.fi).

  Lisätietoja: Pekka Metso (pekka.metso@uef.fi), päätoimittaja

  *******

  Författarinbjudan

  Sjukdom och Gudstjänst

  Vi bjuder in alla som är intresserade att skriva i vetenskapliga tidskriften Ortodoksia 61 / 2020. Tidskriftens tema är sjukdom och gudstjänst speciellt i kontexten av COVID-19 pandemin. Ämnet kan behandlas t.ex. ur följande synvinklar:

  • Liturgisk praxis och liturgiska förändringar i undantagsförhållandena
  • Individers erfarenheter angående pandemin och det kyrkliga livet
  • Lokalkyrkornas reaktioner till pandemin i olika delar av världen
  • Kopplingarna mellan sjukdom, sakramentsteologi och teologisk antropologi

  Vetenskapliga artiklar, akademiska ställningstaganden eller forskningsöversikter, forskningspresentationer och recensioner välkomnas. Manuskript som erbjuds till publicering bör sändas till redaktionen senast 1.3.2021. Alla artiklar genomgår en refereeprocedur.  Årsboken (tidskriften) publiceras i årsfesten av Förbundet för Ortodoxa Präster i Finland i september 2021. Den publiceras också parallellt som en open access online version i nätet på webbsidan ortodoksia.fi. 

  Ytterligare information: Pekka Metso (pekka.metso@uef.fi), huvudredaktör

  Lue lisää nimikkeestä Ortodoksia 61: Kirjoittajakutsu / Författarinbjudan
 • Ortodoksian uusi numero 58 teemalla Kansallisuus ja kielet ilmestynyt

  2018-09-25

  Uudessa numerossa pohditaan kielen ja kansallisuuden monisäikeisiä yhteyksiä muun muassa suomalaisessa ja armenialaisessa kontekstissa. Oman lisänsä julkaisuun tuo Suomen ortodoksisen kirkon juhlavuosi – kirkkokunnan asetuksen ja pappiskoulutuksen satavuotismuisto, josta Itä-Suomen yliopistossa järjestetyn juhlaseminaarin esitelmät ja paneelikeskustelu sisältyvät numeroon. Perinteiseen tapaan Ortodoksiassa on julkaistuna myös tutkimusesittelyjä ja kirja-arvioita.

  Lue lisää nimikkeestä Ortodoksian uusi numero 58 teemalla Kansallisuus ja kielet ilmestynyt